ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

Σχολεία

Φορείς

Τα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιλέγονται για συνεργασία στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, διακρίνονται για την στελέχωση που έχουν σε ενήμερους εκπαιδευτικούς τόσο στην πειραματική διδασκαλία όσο και σε σύγχρονες μεθοδολογίες διδασκαλίας.

Αντικείμενο

Το μάθημα συντελείται σε 2 φάσεις:

Α’ Φάση: Εναλλάξ Εργαστήριο Διδακτικής και παρακολούθηση διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης: Στο Εργαστήριο Διδακτικής: Ανάλυση Φύλλου Παρατήρησης και Φύλλου Αξιολόγησης διδασκαλιών του μαθήματος της Φυσικής, Κριτική ανάλυση διδασκαλιών μαθημάτων της Φυσικής, στηριζόμενοι σε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές. Σε Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης: Παρακολούθηση διδασκαλιών του μαθήματος της Φυσικής, παρατήρηση και καταγραφή των μεθόδων και στρατηγιών που χρησιμοποιούνται σε διδασκαλίες του μαθήματος της Φυσικής και Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς της τάξης σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των μαθησιακών στόχων τους.

Β’ Φάση: Σχεδίαση και υλοποίηση διδασκαλίας μαθήματος Φυσικής, από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων, σε εκπαιδευτικές μονάδες., Επιλογή μέσων και ανάπτυξη υλικών για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Σύνθεση Φύλλου εργασίας για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Διεξαγωγή της διδασκαλίας. Αυτό- και ετερο- αξιολόγηση της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν διδασκαλίες έμπειρων εκπαιδευτικών, θα συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πάνω σε συγκεκριμένα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης μιας διδασκαλίας.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής είτε στο μάθημα Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Γενικό Εργαστήριο, Γενική Φυσική Ι και Γενική Φυσική ΙΙ.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής