ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

NOESIS

Φορείς

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού. Το Κέντρο Διάδοσης

Με στόχους (μεταξύ άλλων και εκπαιδευτικούς): o Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών (παρελθόν, σημερινά επιτεύγματα και μελλοντικές εξελίξεις). o Η ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού πνεύματος.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής παρακολουθούν τις ξεναγήσεις του εξειδικευμένου προσωπικού σε σχολικές ομάδες. Στη συνέχεια, σε συνεργασία μαζί τους, αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν ολιγομελείς ομάδες. Υλοποιούν project σε συνεργασία με τους επόπτες του Τμήματος Φυσικής και του NOESIS.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα Αστρονομία είτε στο Γενικό Εργαστήριο. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής, Γενική Φυσική Ι και Γενική Φυσική ΙΙ.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής